รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics” ให้คณาจารย์และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คุณพัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) และคุณมนัญญา ศิริคณากุล ทีมงาน P-PAC บรรยายพิเศษเรื่อง ผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์ลายผิว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่าน ZOOM ศูนย์การศึกษา ลำปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566