รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มสด. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง โหงวเฮ้ง ถอดรหัสลับบนใบหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง โหงวเฮ้ง ถอดรหัสลับบนใบหน้า ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์ รุ่งนภา อังคะศิริกุล บรรยายพิเศษเรื่อง โหงวเฮ้ง ถอดรหัสลับบนใบหน้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566