การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระเรื่องกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566