ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2566 โดยมีวาระ เรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่1(7)/2566 เรื่องสรุปผลกิจกรรม HEALTH CHECK UP แปลผลตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566