สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้มอบนโยบายในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566