ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโครงการในกำกับ และสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ การพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256624