กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดให้ดี เขียนให้ได้ ใช้ให้เป็น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดให้ดี เขียนให้ได้ ใช้ให้เป็น” และได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

บรรยายเรื่อง เทคนิคการสื่อสารให้ตรงใจผู้สื่อสารและผู้รับสาร

นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยายเรื่อง การใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566