รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มสด. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดย ดร.ณฐวรรธน์ ร่มเย็น ซินแสฮวงจุ้ย ร่วมเป็นวิทยากร จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ zoom