กองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกองบริหารงานบุคคล โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการประเมินค่างาน และกำหนดการจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2569 เรื่องการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกองนโยบายและแผน โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการประเมินค่างาน และกำหนดการจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2569 เรื่องการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 31 มกราคม 2566