กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1(14)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1(14)/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบตอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย