รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มสด. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต”

ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คุณอัมพวัลณ์ อยู่จ้ย ผู้จัดการโรงแรมสวนดุสิตเพลส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและการเข้าสังคมชั้นสูง” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566