ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม One World Library to University

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสืต จัดกิจกรรม One World Library to University โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษ เรื่อง One World Library ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่อง One World Library -Widening and Deepening- และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายสรุปเรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้สู่ The University โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566