พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปึหลวงในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน วันที่ 20 มกราคม 2566 มีการแสดงพระธรรมเทศนา 7 กัณฑ์ ดังนี้

กัณฑ์ที่  8  กัณฑ์กุมาร  101 พระคาถา

โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง เป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์ที่  9  กัณฑ์มัทรี  90 พระคาถา

โดยมี  1 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

2 รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร

3 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

4 สวนดุสิตโพล

5 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

6 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

7 รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 คุณพัฒนกฤช กูลพินิจ

9 ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล

เป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ  47 พระคาถา

โดยมี  1 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

2 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

3 โรงเรียนกฏหมายและการเมือง

4 บัณฑิตวิทยาลัย

เป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช  69 พระคาถา

โดยมี   1 คณะครุศาสตร์

2 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

3 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

เป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์  36 พระคาถา

โดยมี  1 ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

เป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์ที่  13  กัณฑ์นครกัณฑ์  48 พระคาถา

โดยมี  1 ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล – บริษัท เลิศพระราม 9

2 คุณสาทร ชวนะเวสน์

3 ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

4 คุณพัฒนกฤช กูลพินิจ

เป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์คาถาพัน 1000 พระคาถา

โดยมี 1 ผศ.ดร.จรินทร์ – รศ.พัชรี สวนแก้ว

2 กองพัฒนานักศึกษา

3 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เป็นเจ้าภาพ

โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต