ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(11)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(11)/2566 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่องพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 19 มกราคม 2566