กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(7)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(7)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการปฏิบัติงาน การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Online Learning 11 ห้อง 247 อาคาร 2 ชั้น 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565