ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(34)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (34)/2565  โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ลำพอง 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565