สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ LAW คนสวนดุสิต (ตอบ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ LAW คนสวนดุสิต (ตอบ) ในการนี้ ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย และนางสาวอทิตยา คงมี นิติกร กองกฎหมาย เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย ณ ห้อง Activity Space 1 อาคาร Student Activity Space ชั้น 2


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26