ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของคนสวนดุสิต เรื่องการสนับสนุนการปฎิบัติงานในหน่วยงานอื่นของบุคลากรสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565