มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง  L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (L-NET รุ่นที่ 1) จากนั้น รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร L-NET นำเสนอภาพรวมโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (L-NET รุ่นที่ 1) และที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมกับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร L-NET รุ่นที่ 1 

ที่ปรึกษาหลักสูตร ได้แก่ 

คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (แม่ปุ้ย–เจ้าของเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์)

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ นวัตกรรมการสื่อสาร และกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด

คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /ดารานักแสดง นางแบบ และที่ปรึกษาหลักสูตร L-NET ที่ปรึกษาโครงการ หลักสูตร L-NET 

ผู้สมัครเรียนโครงการ หลักสูตร L-NET ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คุณ ณ ภัทร ณ ตะกั่วทุ่ง คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 –15.30 น. 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง 

L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program) เป็นหลักสูตรที่เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหาร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารระดับสูง CEO ขององค์กรภาครัฐบาล/ภาคเอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรกำกับดูแลของรัฐบาล องค์กรอิสระ รวมถึงสื่อมวลชน และศิลปินผู้มีชื่อเสียง ดังนั้น ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงหลากหลายองค์กร จึงถือเป็นการสร้างเครือข่าย เปิดโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จในธุรกิจ รวมถึงการปรับภาพลักษณ์ของผู้บริหารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีสไตล์ในรูปแบบเฉพาะของตนเองอย่างมืออาชีพ โดยทางหลักสูตร L-NET  มีทีมที่ปรึกษาโครงการและวิทยากรระดับประเทศมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตร อาทิ คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (แม่ปุ้ย–เจ้าของเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์)  คุณเพชรพริ้ง สารสิน อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์  วีระเตชะ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ นวัตกรรมการสื่อสาร และกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด ฯลฯ ซึ่งหลักสูตรมีระยะเวลาอบรมทั้งหมด 3 เดือน (อบรมทุกวันพฤหัสบดี) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2566 – 8 เมษายน 2566 พร้อมศึกษาดูงานในประเทศ ซึ่งได้วางกรอบเนื้อหาของการอบรมไว้ครอบคลุมทุกมิติ โดย L-NET Program มีดังนี้

CEO Contemporary Management :  สอนการบริหารจัดการแบบร่วมสมัย และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบระหว่างการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและเอกชน

CEO Branding & Effective Communication : เน้นสอนเทคนิคและการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) การเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของผู้บริหารแบบมืออาชีพ การสร้างพลังเชิงบวกและการสื่อสาร มารยาททางสังคม (Professional Social & Business Courtesy) 

CEO Creative & Technology Trajectories : การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation) การเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ลูกค้าในยุคดิจิทัล (Customer Experience) การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) การสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว (Viral Content) 

CEO Holistic Health and Sustainable Wellness : การวิเคราะห์สุขภาพรายบุคคล ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน การสัมมนาปัญหาสุขภาพสำหรับผู้บริหาร การเสริมเสน่ห์ด้วยศาสตร์แห่งสุขภาพอง์ครวมของผู้บริหารระดับสูง (Holistic Health) 

โดยเนื้อหาการอบรมจะเน้นการเสริมศักยภาพของผู้บริหารแบบร่วมสมัย เพื่อพัฒนาทักษะ (Soft Skill) ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความมั่นใจใน   การเข้าสังคม ก่อเกิดเป็นภาพจำที่ประทับใจ (First Impression) แก่ผู้ร่วมงาน ผู้พบเห็น ด้วยความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตได้  ตนในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร มีความเชื่อมั่นในตัววิทยากรที่เชิญมาบรรยาย และเนื้อหาการอบรมที่ทันสมัย จึงขอเชิญชวนผู้บริหารที่สนใจมาสมัครอบรมหลักสูตร L-NET “เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องปรับตัวให้ทันอย่างสง่า” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสร้างเครือข่ายและค้นหาศักยภาพใหม่ ๆ ในตัวคุณ  หากสนใจสมัครอบรมสามารถสอบถามได้ที่คุณเมฐินีย์  นุ้ยสุด (เลขานุการประจำหลักสูตร L-NET) โทรศัพท์ 0 2244 5041-2  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : L-NET by SDU