มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(31)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(31)/2565 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2565  เรื่อง การรายงานผลระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565