คณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้่ ครั้งที่ 5(35)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้่ ครั้งที่ 5(35)/2565 โดยมีวาระเรื่องการสรุปประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องแนวทางและทิศทางการปรับประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565