การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(23)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565 

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(23)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565  โดยมีผู้บริหารทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม และมีวาระการประชุม ดังนี้ การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ตามตัวชี้วัดของ THE Impact Rankings 2023 รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ลงสู่การปฏิบัติ  กิจกรรม “การเเข่งขันเทควันโด 2nd SDU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022” รายงานความก้าวหน้า โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย