สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ สวัสดีอังกฤษ Greet English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อสวัสดีอังกฤษ Greet English ในการนี้  ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง ILAC Co-Leamiing Space อาคาร Student Adtiviy Space ชั้น 2