สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 3(13)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 3(13)/2565 โดยมีวาระเรื่อง  ปรับขึ้นเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ ขออนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2565 และขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากร ประจำปี 2566  ฯลฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต