โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม Suan Dusit Smart Camp (วันที่ 10)

โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Smart Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ระหว่างวันที่ 10 – 26 ตุลาคม 2565 เพื่อให้เด็กมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการทำอาหาร ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา และสังคม โดยในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 (วันที่ 10) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และน้องๆ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การแสดงความสามารถบนเวทีและการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26