นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต รับโล่รางวัล เกณฑ์มาตรฐานระดับทอง จากผลการดำเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564