มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จากสำนักงานเขตดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย    สวนดุสิตในการรับมอบป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 13 ป้ายจาก นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ ดีเลิศ (5 ดาว) มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ครัวผลิตและจำหน่ายอาหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่, ร้านกาแฟสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่, Café by Home และโรงแรมสวนดุสิต เพลส หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ ดีมาก (4 ดาว) มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต), ครัวสวนดุสิต 1 โครงการอาหารกลางวัน 1,ครัวสวนดุสิต 2 โครงการอาหารกลางวัน 1, ซุ้มลานสวนดุสิตโพล โครงการอาหารกลางวัน 1, ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ, Street Food, Poll Café, La-or Snack และ Dusit Bistro เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต