ม.สวนดุสิต และ รร.สาธิตละอออุทิศ รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้ารับรางวัลจาก นางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 เเละคณะ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ และอาจารย์สุวิทย์ นำภาว์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในพิธีรับรางวัล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต