มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความรู้สึก และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โดย ปี 2565 มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการดังนี้

1.ผศ.ดร.จรูญ  เฉลิมทอง คณะครุศาสตร์

2.ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.ผศ.นีรู  ชูสัตย์สกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.อาจารย์อารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์

5.อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์

6.ผศ.ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม โรงเรียนการเรือน

7.คุณราตรี  ช่างทำร่อง บัณฑิตวิทยาลัย

8.คุณภูษณิศา ศักดาศรี ศูนย์การศึกษาลำปาง