ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ (31)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ (31)/2565  โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบออนไลน์  วันที่ 26 สิงหาคม 2565