ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ (31)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ (31)/2565  โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบออนไลน์  วันที่ 26 สิงหาคม 2565


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26