สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ Service Mind ใครว่าไม่สำคัญ ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ Service Mind ใครว่าไม่สำคัญ ครั้งที่ 2 และได้รับเกียรติจาก    นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง บรรยายในหัวข้อ Service Mind ใครว่าไม่สำคัญ ณ ห้อง Dusit  Bistro co-working space อาคาร 2 ชั้น 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2565