ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(32)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(32)/2565 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานโครงการในกำกับ และสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สรุปผลการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 และรายงานผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2565 และรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโครงการในกำกับ และสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565