ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2565

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ราย วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย