สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 7(15)/2565

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(15)/2565 โดยมีวาระ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯลฯ  ณ วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online