การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 โดยมีวาระเรื่องการเตรียมความพร้อมปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2565