กองอาคารและสถานที่ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงงบประมาณปี64

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงงบประมาณปี 64 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2565