มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(20)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 8(21)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(20)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 8(21)/2565 โดยมีวาระเรื่อง  จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยอธิการบดี เรื่องสืบเนื่องรายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 และเรื่องนำเสนอเพื่อทราบ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 แนวทางเชิงรุกการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบ TOEIC รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวดสุนทรพจน์และ ความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565