สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ Mindset กับการพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ Mindset กับการพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1 และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ Mindset กับการพัฒนาตนเอง ณ ห้อง Dusit  Bistro co-working space อาคาร 2 ชั้น 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2565