มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมนักโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมนักโภชนาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2565