ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(6)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(6)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการปฏิบัติงาน การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมหาวิทยลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 8 สิงหาคม 2565