ทีมงานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาความเป็นสวนดุสิต จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาความเป็นสวนดุสิต จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ  ห้อง Online Learning Room 09 อาคาร 3 ชั้น 3 และ Online ผ่านระบบ Zoom วันที่ 8 สิงหาคม 2565