สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ Coso Enterprise Management 2017 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และผ่านระบบ Online Zoom วันที่ 5 สิงหาคม 2565