สวนดุสิตโพล จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผล เรื่องการจ้างลูกจ้างของสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 4 สิงหาคม 2565


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26