สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการทำแผนปฏิบัติการของโครงการในกำกับ สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับวิทยากร ประกอบด้วย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และทีมงาน บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ และแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ” พร้อมกรณีศึกษา : การสื่อสารการตลาดของธุรกิจในโลกออนไลน์ ในการนี้ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ พร้อมกิจกรรมการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565