สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(12)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2(12)/2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) การจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565