กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการให้บริการด้วยใจ Service Mind

กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการให้บริการด้วยใจ Service Mind โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ บรรยายหัวข้อ Service Mind and Service Excellence สร้างได้ และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี บรรยายหัวข้อ บริการด้วยใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กรกฎาคม 2565