ประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 และ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  บรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานระดับสถาบันอุดมศึกษา สำหรับระบบการคัดเลือกกลาง บุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS 66) เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting