สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมไม้สัก อาคารศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ศูนย์การศึกษาลำปาง จ.ลำปาง โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ เป็นประธานประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ได้แก่ รศ.พัชรี สวนแก้ว  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร พร้อมกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทยและคณะกรรมการบรีิหารสถาบันขงจื่อฯ เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ต่อไป โดยวันดังกล่าว ช่วงเช้าก่อนกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ได้รับการต้อนรับจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยคณะ พาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาลำปาง และคณะผู้บริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ลำปาง ด้วย