ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(30)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(30)/2565  โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. การขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีวิชาภาษาอังกฤษ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การขอเสนอรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา และหลักสูตร์ฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ในรูปแบบ Non-degree เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาสัยสวนดุสิต การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการพิจารณาแต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการ และเรื่องสืบเนื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26