การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระการเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปและรายงานผลการดำเนินงานด้านการตลาด ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต